فرا صنعت آسیا - ایمنی و آتش نشانی

ایمنی و آتش نشانی

ایمنی و آتش نشانی

ایمنی و آتش نشانی

ایمنی در محیط کار:

ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارایی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی ElderوPliny آمده است .

هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستور العمل های مربوط امکان بوجود آمدن محیط سالم است به نحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند.

بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی بر داشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا می نماید.

دستکش کف دوبل چرمی

مخصوص کارهای سخت

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات

ابزار ایمنی

توضیحات