فرا صنعت آسیا - ابزار آلات دستی

ابزار آلات دستی

ابزار آلات دستی

ابزارهای دستی 

اینگونه وسایل در همه جا از منازل تا اداره جات وصنایع یافت می شود و از آنجائیکه به وفور مورد استفاده قرار می گیرد،آسیب های ناشی از آنهانیز بسیار مهم می باشد.و از آنجائیکه وسایل ساده ای می باشند همواره تصور این است که کار با آنها خطری نداردوهرکس می تواند از این ابزار استفاده کند.

ابزارهای دستی که در کارخانجات استفاده می شوند شامل:

انواع آچارها،انبردست،پیچ گوشتی وچکش ها می باشد کارگران هنگام کار با ابزار دستی باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات

ابزار دستی

توضیحات