فرا صنعت آسیا - ابزارآلات عمومی

ابزارآلات عمومی

ابزارآلات عمومی

ابزارآلات عمومی

ابزارآلات صنعتی در همه جا از منازل تا اداره جات وصنایع یافت می شودواز آنجائیکه به وفور مورد استفاده می گیرد،آسیب های ناشی از آنها نیز بسیار مهم می باشد.و از آنجائیکه وسایل ساده ای می باشند همواره تصور این است که کار با آنها خطری ندارد و هرکس می تواند از این ابزار استفاده کند. ابزارهای دستی که در کارخانجات استفاده می شوند شامل:انواع آچارها،انبردست،پیچ گوشتی وچکشها می باشد کارگران هنگام کار با ابزار دستی باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.